QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ trọng tài và giám sát thi đấu Hội thao truyền thống
ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X - Cần Thơ 2017


TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG
NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM
LẦN THỨ X - CẦN THƠ 2017


Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-CCTPN ngày 15/3/2017 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X - Cần Thơ 2017;
Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2017 của Ban Chỉ đạo Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X – Cần Thơ 2017 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X - Cần Thơ 2017;
Xét đề nghị của Tiểu ban nội dung các môn thi đấu Hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông khu vực phía nam lần thứ X - Cần Thơ;


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ trọng tài và giám sát thi đấu Hội thao truyền thống ngành thông tin và truyền thông khu vực phía Nam lần thứ X - Cần Thơ 2017 như sau:
1) Tổ trưởng:
Ông Huỳnh Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ (phụ trách trọng tài).
2) Tổ phó:
Bà Tạ Bé Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở TTTT (phụ trách giám sát thi đấu).
3) Thành viên:
- Ông Trương Hữu Nhã: Phụ trách môn Bóng đá;
- Ông Dư Ngọc Hồng Kỳ: Phụ trách môn Bóng bàn;
- Ông Võ Hoàng Nhã: Phụ trách môn Quần vợt;
- Bà Nguyễn Thị Anh Trinh: Phụ trách môn cầu lông;
- Ông Nguyễn Hồng Xương: Phụ trách môn Đẩy gậy;
- Ông Phạm Văn Phước: Phụ trách môn Kéo co, Chung sức tiếp nước, Nhảy bao bố, Nhảy dây tập thể.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Tiểu ban tự giải thể sau khi kết thúc Hội thao.
Điều 3. Thường trực Ban Tổ chức Hội thao và thành viên Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị tham gia hội thao và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Quyết địnhCác tin khác: